10.24.12 @ 09:1767

10.14.12 @ 10:2394

07.06.12 @ 14:3220

hotlads:

Vladimir Ivanov

07.06.12 @ 14:2936

07.02.12 @ 13:4097

Kazaky for “V” MagazineShooted by Inez & VinoodhStyled by Nicola Formichetti 

07.02.12 @ 13:3931

06.30.12 @ 16:26116

06.30.12 @ 16:25140

Theme