10.24.12 @ 09:1760

10.14.12 @ 10:2387

07.06.12 @ 14:3218

hotlads:

Vladimir Ivanov

07.06.12 @ 14:2926

07.02.12 @ 13:4090

Kazaky for “V” MagazineShooted by Inez & VinoodhStyled by Nicola Formichetti 

07.02.12 @ 13:3926

06.30.12 @ 16:2697

06.30.12 @ 16:25137

Theme